ตัวอย่างการใช้งาน Kettle: การใช้งาน Extraction จากไฟล์ Excel โดยมีการ Transformation ของข้อมูลด้วย Function Substring

บทความที่แล้วได้ทราบถึงวิธิีการ Extraction ของข้อมูลประเภท CSV ทีมีปริมาณมากผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Spoon  ไปแล้ว ในตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (transformation) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายตามที่ต้องการ

 

Example 2 : ตัวอย่างการใช้งาน Extraction จากไฟล์ Excel โดยมีการ Transformation ของข้อมูลด้วย Function Substring ก่อนเขียนลงฐานข้อมูล

**ไฟล์ที่ใช้ประกอบตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้ที่ท้ายของบทความนี้

1. เปิดโปรแกรม Spoon (window) หรือ Data Integration (Mac) เลือก File -> New -> Transformation

 

2. ลาก Microsoft Excel Input icon จากแถบด้านซ้าย จากนั้น คลิกขวา Edit Step ตามภาพ

 

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นกด Add (ไฟล์ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้ที่ท้ายบทความ)

 

4. เลือกแถบ Sheets จากนั้นกด Get Sheetname(s) จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ จากนั้นจึงคลิกเลือกให้ได้ตามภาพ.

 

5. เลือกที่แถบ Fields กดปุ่ม  Get fields from header now… ตามภาพจะปรากฏ Field ทั้งหมดในตาราง จากนั้นให้ลบออกจนเหลือตามภาพ (หากปล่อยว่างไว้โปรแกรมจะใส่ -1 ให้เอง)  แล้วกดปุ่ม OK

 

6. คัดลอกจาก icon แรก ทั้งหมด 3 ครั้งโดยการกด Ctrl+C หรือกดจากเมนูด้านบน (Edit -> Copy) และ จึง Paste ด้วย Ctrl+V หรือ (Edit -> Paste)

 

7. คลิกขวา Edit Step ที่ demo2 จากนั้นแก้แถบ Sheets และ Fields ตามภาพ

 

 

8. คลิกขวา Edit Step ที่ demo3 จากนั้นแก้แถบ Sheets และ Fields ตามภาพ

 

9. คลิกขวา Edit Step ที่ demo4 จากนั้นแก้แถบ Sheets และ Fields ตามภาพ

 

10. ลาก String Cut icon จาก เมนูด้านซ้าย (Transform) จากนั้น ทำการเชื่อม icon ด้วยการ shift และคลิกลาก จาก demo -> String cut

 

11. คลิกขวา Edit Step ที่ String cut จากนั้นกด Get Fields และปรับตามภาพ กดปุ่ม  OK

 

12. ลาก Sort Rows icon จาก เมนูด้านซ้าย (Transform) จากนั้น ทำการเชื่อม icon ด้วยการ shift และคลิกลาก จาก String Cut -> Sort Rows ถ้ามี popup ขึ้นมา ให้เลือก Main output of step

 

13. คลิกขวา Edit Step ที่ Sort Rows จากนั้นกด Get Fields และปรับตามภาพ (Fieldname: code_area และ According: Y)

 

14. ลาก Merge join icon จาก เมนูด้านซ้าย (Joins) จากนั้น ทำการเชื่อม icon ด้วยการ shift และคลิกลาก จาก demo2 -> Merge join  และ จาก Sort Rows -> Merge join ดังภาพ. จากนั้น คลิกขวา Edit Step ที่ Merge Join และปรับตามภาพ

 

15. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 14 โดยปรับค่าตามภาพ (ดูภาพที่สำเร็จแล้วในขั้นตอนถัดไป)

 

16. เมื่อทำครบจะได้ดังภาพ

 

17. ลาก Select Values icon จาก เมนูด้านซ้าย (Transform) จากนั้น ทำการเชื่อม icon ด้วยการ shift และคลิกลาก จาก Join tambon -> Select Values . จากนั้น คลิกขวา Edit Stepเลือกที่แถบ Remove และปรับตามภาพ และกดปุ่ม OK (Fieldname ประกอบด้วย tambon_code, amphoe_code, province_code, code_area, code_province_main, code_amphoe_main, code_tambon_main)

 

18. ลาก Table Output icon จาก เมนูด้านซ้าย (Output) จากนั้น ทำการเชื่อม icon ด้วยการ shift และคลิกลาก จาก Remove Code -> Table Output ถ้ามี popup ให้เลือก Main output of step จากนั้น คลิกขวา Edit Step

 

19. สร้าง Connection ใหม่โดยการกดปุ่ม New จากนั้นเลือกประเภทของฐานข้อมูล

 

20. หลักจากสร้าง Connection เสร็จแล้วจึง เลือก Target Schema เป็น Public และกำหนด Target Table ซึ่งเป็นชื่อ Table ใหม่ที่จะสร้าง ในฐานข้อมูล. ในที่นี้กำหนดเป็นชื่อ  demo2

 

21. กดปุ่ม SQL จากนั้นตรวจสอบ Code SQL ที่จะ run เพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูลหากต้องการเปลี่ยนสามารถแก้ไขได้ทันที จากนั้นกด Execute.

คำสั่ง sql ตัวอย่างที่ใช้: create table "public".demo2(tambon_name varchar(100), amphoe_name varchar(100), province_name varchar(100), hcode varchar(5) primary key, name_hospital varchar(100), bed double precision, lat, double precision, lon double precision);

 

22. จากนั้นกดปุ่มลูกศรสีเขียวดังภาพ

 

23. กด Launch

 

24. รอเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น จะปรากฏ เครื่องหมายถูกสีเขียวที่ทุก icon (หากโปรแกรมทำงานไม่สำเร็จให้ตรวจสอบชนิดฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง และทบทวนการทำงานใหม่อีกรอบ)

Comments

I really enjoyed the quality

I really enjoyed the quality information you offer to your visitors for this blog. I will bookmark your blog and have my friends check up here often. 

In fact, the primary reason

In fact, the primary reason behind the selection of Moncler Jackets is that moncler store it has been made to the highest grade quality standards to conform to the evolving trends. Its fabric, finish, material, and specially stitching is made stringent in order to avoid breaking. Its fabric is particularly chosen for long term endurance moncler outlet and tough usage. It is specially introduced to enhance the style dialogue among youth and people who love style and flair. This is the reason it is known as the perfect style icon in the world of fashion accessories. No doubt, the jacket fulfills the burning desires of men and women to look extraordinary sultry and dynamic. People also love to have quilt design, fleece lined hood and body hugging jackets that are fluffy and genuinely cozy with deep pockets. It is simple to find your favorite style that will suit you and under your budget as well. You can find your favorite color and design as well as specific material. A Moncler jacket is the one piece of clothing item you need for all moncler jackets the time in every occasion or mega event.

it has been made to the

it has been made to the highest grade quality standards to conform to the evolving trends. Its fabric, finish, material, and specially stitching is made stringent in order to avoid breaking. Its fabric is particularly chosen for long term endurance

jade jewelry